Home
O nas
30 listopada 2020
:: O Nas ::

:: Drukarnia Królewicz jest firm? która powsta?a w roku 1991 i od jej samego pocz?tku najwa?niejsz? rzecz? dla w?a?cicieli by?o dostarczanie zrealizowanych zamówie? z jak najwy?sz? jako?ci?. Pierwsze prace jakie by?y drukowa?a to proste druki akcydensowe, a wraz ze zdobywanym do?wiadczeniem i powi?kszanym parkiem maszynowym rozszerza?a swoj? ofert?. Aktualnie Drukarnia Królewicz mo?e zaproponowa? kompleksowe us?ugi poligraficzne z gwarancj? jako?ci i w wymaganym terminie, a najlepszym na to dowodem jest ci?g?y wzrost liczby klientów i rosn?ce zadowolenie aktualnych kontrahentów.

 

Drukarnia Królewicz charakteryzuj? si? równie? tym, i? do ka?dego klienta podchodzi indywidualnie i nie boi si? trudnych zlece?, bez wzgl?du na to czy klientem jest wielka korporacja czy jednoosobowa spó?ka. Dzi?ki temu drukarnia mo?e pochwali? si? szerokim wachlarzem wykonanych prac, od prostych wizytówek do folderu drukowanego technologi? offsetow? w sze?ciu kolorach hexachrome.


Zapraszamy do wspó?pracy.