Home
Przygotowalnia
30 listopada 2020
:: Wymagania Techniczne ::

:: Przy przygotowaniu plików nale?y uwzgl?dni?:

:: Rozmiar pracy
• Standardowe formaty papieru stosowane w poligrafi:

Format A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Wymiar (mm)
594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 148 x 210 105 x 148 74 x 105 52.5 x 74

Format B1 B2 B3 B4 B5 B6
Wymiar (mm) 700 x 1000 500 x 700 350 x 500 250 x 350 175 x 250 125 x 175


Je?eli wymiar pracy ma by? niestandardowy, nale?y poda? go w zleceniu.

:: Spad
• Przy ka?dej z prac nale?y uwzgl?dni? spad 2 mm na ka?d? ze stron, czyli praca powinna by? wi?ksza o 4 mm od zamierzonego wymiaru na gotowo.
• W przypadku g?ówek kalendarzy nale?y uwzgl?dni? spad 10 mm na ka?d? ze stron, czyli praca powinna by? wi?ksza o 20 mm od wymiaru gotowej g?ówki kalendarza.

:: Odleg?o?? elementów od kraw?dzi pracy
• Wszelkie istotne elementy graficzne takie jak teksty, loga itp. powinny by? oddalone o 2 mm od kraw?dzi pracy.

:: Kolorystyka
• Wszelkie elementy graficzne takie jak fotografie, teksty, logotypy nale?y przesy?a? w barwach CMYK.
• Je?eli praca wymaga zastosowania dodatkowych kolorów np. Pantone, HKS itp. nale?y to uwzgl?dni? w zleceniu.

:: Rozdzielczo??
• Grafik? rastrow? (zdj?cia, bitmapy itp.) nale?y przesy?a? w rozdzielczo?ci nie ni?szej ni? 300 dpi.

:: Teksty
• Wszelkie teksty nale?y przed przes?aniem pokrzywi?, je?eli nie ma takiej mo?liwo?ci nale?y do??czy? czcionki.

:: Rodzaje plików
• Przyjmujemy wi?kszo?? z najpopularniejszych formatów graficznych m.in.: PDF, CDR, AI, EPS, INDD, PSD, TIFF,  JPG.